VZN » 6/2018

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Zrušené VZN 8/2018.